Teaching staff

  

Dr.V.S.Krishna Goevrnment Degree College (A), visakhapatnam
Teaching Staff Details
  S.No. Subject Name of the Lecturer
  1 Principal Dr. I. Vijaya Babu
  2 English Dr.Ravi Rani (HOD)
  Sri.T.Rama Krishna
  Dr.C.V.S.Ravindranath
  Dr. S.V. Rama Rao
  Dr. P. Padma Priya
  3 Telugu Dr. R. Kusuma Kumari (HOD)
  Dr. N. Sarada
  Dr.P.Gopal Naidu
  4 Sanskrit Dr. P. Uma Maheswarrao (HOD)
  5 Hindi Dr.B.Laxmi (HOD)
  6 Economics Smt Ch.Lakshmi (HOD)
  Dr.K.Subhashini
  Sri. B. Raja Rao
  7 Political science Dr B Padma (HOD)
  Smt P Dhana lakshmi
  Smt. D.V.L. Tejaswi
  8 History Dr A L Rupavani (HOD)
  Dr V Suryanarayana
  9 Commerce Dr. G Raju Kumar (HOD)
  Dr. G Srinivasa Rao 
  Sri. G Arun Kumar
  Sri.G.V.V.S.V.Prasad
  Sri. D Muralidhar 
  Sri. M Srinivasu 
  Sri. D Ramesh 
  10 Mathematics Dr K Ravi babu (HOD)
  Sri.K.Appala Naidu
  11 Physics Dr.D.Sravan Kumar (HOD)
  Dr.M.Rajeswara Rao
  Sri.NVS Bhagavan
  Sri B Nageswara Rao 
  Smt.M.Ramya
  Sri.Ch.Rambabu
  12 Chemistry Dr A V Ramesh (HOD)
  Smt CH S Anuradha 
  Smt. D S L Prasanna
  Dr. M Gopi
  Sri.M.Bala Krishna
  Sri. K Nageswara Rao 
  Dr N Sanakara Rao 
  Sri. T Appa Rao 
  Ch Venkata Sai Krishna
  Dr.G.Lakshmana Rao
  Dr.R.Neeraja
  Sri Y. Venkatesh
  13 Botany Dr.B.Chandra Mouli (HOD)
  Dr. S.Padmavathi
  Sri.P.Swamynaidu
  Dr.A.H.D.Pushpalatha
  Dr.V.Padmaja
  Smt.G.R.N.S.Sujatha
  14 Zoology Dr P Jaya (HOD)
  Dr T Samuel David Raj
  Dr.T.Bhushan rao
  Dr.G.Vijaya Pratap
  Dr.K.Rama Rao
  Dr. Y. Shanti Prabha
  15 BioTechnology Dr K Rekha (HOD)
  Smt.T.Nikitha
  16 Micro-biology Smt.Ch.Shanthi Devi (HOD)
  Dr. K. Prakash Narayana Reddy
  17 Computer Science Dr.A.Siva Prasad (HOD)
  Sri.S.A.V.S.Samba Murthy
  Dr. Y. Jahnavi
  18 Physical Director Dr V Sandhya Rani
  19 Library Science Dr. M Srinivasa Prasad

 

Teaching Staff for the previous AY

 

Sl.No Name of the Employee Subject Teaching
1 Dr. I. Vijaya Babu Principal
2 Dr. V. Sudheer Lect. in English
3 Dr. G.RajaShekhar Lect. in English
4 Dr. S.V. Rama Rao Lect. in English
5 Smt. K. Usha Jyothi Lect. in English
6 Dr. P. Padma Priya Lect. in English
7 Dr. R. Kusuma Kumari Lect. in Telugu
8 Dr. N. Sarada Lect. in Telugu
9 Dr. D. Praveena Lect. in Telugu
10 Dr. P. Uma Maheswarrao Lect. in Sanskrit
11 Dr. S.Suryavathi Lect. in Hindi
12 Smt Ch.Lakshmi Lect. in Economics
13 Dr. M. Krishna Mohan Lect. in Economics
14 Sri. B. Raja Rao Lect. in Economics
15 Dr B Padma Lect. in Political Science
16 Smt P Dhana lakshmi Lect. in Political Science
17 Smt. D.V.L. Tejaswi Lect. in Political Science
18 Dr A L Rupavani Lect. in History
19 Dr V Suryanarayana Lect. in History
20 Dr. Ch. Vishnu Murthy Lect. in Commerce
21 Sri. D Ramesh  Lect. in Commerce
22 Sri. M Srinivasu  Lect. in Commerce
23 Dr. G Raju Kumar  Lect. in Commerce
24 Dr. G Srinivasa Rao  Lect. in Commerce
25 Sri. D Muralidhar  Lect. in Commerce
26 Sri. G Arun Kumar Lect. in Commerce
27 Dr K Ravi babu Lect. in Mathematics
28 Smt. D. Triveni Lect. in Mathematics
29 Dr C V S S Sastry  Lect. in Physcis
30 Dr. Peddada Latha Lect. in Physcis
31 Dr.T.Swarna Latha  Lect. in Physcis
32 Sri. H. Sudheer Lect. in Physcis
33 NVS Bhagavan Lect. in Physcis
34 Sri B Nageswara Rao  Lect. in Physcis
35 Dr A V Ramesh  Lect. in Chemistry
36 Sri. K Nageswara Rao  Lect. in Chemistry
37 Ch Venkata Sai Krishna Lect. in Chemistry
38 Sri Y. Venkatesh Lect. in Chemistry
39 Dr.G.Lakshmana Rao Lect. in Chemistry
40 Sri. T Appa Rao  Lect. in Chemistry
41 Smt CH S Anuradha  Lect. in Chemistry
42 Dr N Sanakara Rao  Lect. in Chemistry
43 Smt. D S L Prasanna Lect. in Chemistry
44 Dr. M Gopi Lect. in Chemistry
45 Dr. P. Sreevani Lect. in Botany
46 Dr. K. Vijayalakshmi Lect. in Botany
47 Dr. D. Appa Rao Lect. in Botany
48 Dr. D.S. Madhava Rao Lect. in Botany
49 Dr. T.M.A. Niveditha Lect. in Botany
50 Dr. S.Padmavathi Lect. in Botany
51 Dr P Jaya  Lect. in Zoology
52 Dr. V. Ratna Bharathi Lect. in Zoology
53 Dr T Samuel David Raj Lect. in Zoology
54 Dr. P.R. Vani Lect. in Zoology
55 Dr. Y. Shanti Prabha Lect. in Zoology
56 Dr. K. Rama Rao Lect. in Zoology
57 Dr K Rekha  Lect. in Biotechnology
58 Smt.T.Nikitha Lect. in Biotechnology
59 Dr. Ch. Lalitha Lect. in Microbiology
60 Dr. K. Prakash Narayana Reddy Lect. in Microbiology
61 Dr. Ch. V.M.K. Hari Lect. in Computer Science
62 Sri. D.V.R. Swamy Lect. in Computer Science
63 Dr. Y. Jahnavi Lect. in Computer Science
64 Dr V Sandhya Rani Physical Director
65 Sri. M Srinivasa Prasad Library Science